Provádíme správu pro SVJ, bytová družstva i soukromé vlastníky domů. Preferujeme osobní přístup ke klientovi.

Nabídka služeb při zajišťování správy nemovitostí

a) technická a provozní správa společných částí domu

 • vedení technické evidence domů, bytů, nebytových prostor, měřidel energií v domě
 • zajišťování uzavírání smluv s dodavateli potřebných energií pro provoz domu
 • provádění pravidelných revizí všech technických zařízení s následným odstraňováním závad z těchto revizí prostřednictvím odborných firem
 • provádění odečtů všech měřidel v bytech a nebytových prostorech ( vodoměry SV, TUV, měřiče tepla v bytech )
 • zajišťování a provádění drobné provozní údržby a oprav ve společných prostorech domu
 • zajišťování a provádění pravidelných úklidů ve společných prostorech domu podle požadavku vlastníka ( denní úklid, týdenní a mimořádné úklidy po provedených opravách a rekonstrukcích )
 • zajišťování výběrových řízení při provádění velkých oprav a rekonstrukcí ( výměna stoupaček, výměna oken, zateplení domu, apod. )
 • zastupování vlastníka při veřejnoprávních jednáních

b) havarijní služby

 • zabezpečení veškerých opatření směřujících k minimalizaci škod na majetku vlastníka i jednotlivých uživatelů bytů a nebytových prostor
 • odstraňování vzniklých škod včetně jednání s pojišťovnou o pojistném plnění, pokud je nemovitost proti vzniklé škodě pojištěna

c) správa v ekonomické oblasti

 • evidence bytových a nebytových jednotek
 • evidence vlastníků a nájemců v bytových a nebytových jednotkách včetně sledování plateb za služby spojené s užíváním bytu a nebyt. prostoru
 • provádění předpisu služeb, fondu oprav, nájmu a záloh za energie podle dispozic vlastníka a v souladu s platnými předpisy
 • pravidelná úprava měsíčního předpisu s ohledem na vývoj cen energií a služeb spojených s užíváním bytů a nebyt. prostor
 • rozúčtování všech služeb a energií podle dohodnutých kritérií, případně podle kritérií daných zvláštním předpisem (např. teplo, teplá voda, studená voda, užívání výtahu apod. )
 • vyúčtování fondu oprav pro jednotlivé vlastníky
 • zajištění zpracování domovního řádu a pomoc při řešení stanov společenství vlastníků jednotek
 • organizování schůzí domu, ustavujících shůzí společenství včetně podání návrhů na zápis do rejstříku společenství
 • uzavírání nájemních smluv v součinnosti s vlastníkem
 • zpracování podkladů pro privatizaci domu
 • komplexní vedení účetnictví domu

Rozsah všech uvedených poskytovaných služeb je informativní, přesný rozsah je dohodnut v mandátní smlouvě, kterou uzavírá správce domu s vlastníkem nemovitosti - bytovým družstvem, společenstvím vlastníků jednotek, soukromým vlastníkem.

b) Reference